http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18572.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18571.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18570.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18569.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18568.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18567.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18566.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18565.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18564.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18563.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18562.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18561.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18560.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18559.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18558.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18557.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18556.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18555.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18554.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18553.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18552.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18551.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18550.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18549.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18548.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18547.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18546.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18545.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18544.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18543.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18542.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18541.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18540.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18539.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18538.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18537.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18536.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18535.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18534.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18533.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18532.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18531.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18530.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18529.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18528.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18527.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18526.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18525.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18524.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18523.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18522.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18521.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18520.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18519.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18518.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18517.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18516.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18515.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18514.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18513.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18512.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18511.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18510.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18509.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18508.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18507.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18506.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18505.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18504.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18503.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18502.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18501.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18500.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18499.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18498.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18497.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18496.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18495.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18494.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18493.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18492.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18491.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18490.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18489.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18488.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18487.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18486.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18485.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18484.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18483.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18482.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18481.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18480.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18479.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18478.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18477.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18476.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18475.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18474.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18473.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18472.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18471.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18470.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18469.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18468.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18467.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18466.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18465.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18464.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18463.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18462.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18461.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18460.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18459.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18458.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18457.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18456.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18455.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18454.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18453.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18452.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18451.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18450.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18449.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18448.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18447.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18446.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18445.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18444.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18443.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18442.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18441.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18440.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18439.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18438.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18437.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18436.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18435.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18434.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18433.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18432.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18431.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18430.html

http://www.wzbenhang.com/2018/sftlbblaunch18429.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbsfzwbzmw18428.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18427.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbzddsfjz18426.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18425.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18424.html

http://www.wzbenhang.com/2018/tlbbydsssf18423.html

天龙八部3d变态版天龙八部OL小清新实景美图周末

一声叹息 曾经的大神现在竟没落如此

11月新版独家古域2暗黑穿戴鉴定单职业

玩传奇sf烟火屠魔凭证数量不可如何处理

《龙凤店传奇》开播变修罗场 网友:我劝你善良

攻城史中的传奇,城主中的城主

拼音资讯 汉字转拼音 汉语拼音方案 拼音输入法

汉语拼音字母表

汉拼拼音字母表

汉语拼音(Hànyǔ Pīnyīn;英语:Chinese Pinyin、Hanyu Pinyin或Chinese Phonetic Alphabets)简称拼音(Pinyin),是中华人民共和国的汉字注音拉丁化方案,于1955年—1957年文字改革时被原中国文字改革委员会(现国家语言文字工作委员会)汉语拼音方案委员会研究制定。该拼音方案主要用于汉语普通话读音的标注,作为汉字的一种普通话音标。2012年10月1日,新汉语拼音正词法规则正式实施。

汉语拼音字母表(26个)

拼音字母共26个。分别是:a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 • Aa (啊)
 • Bb (玻)
 • Cc (雌)
 • Dd (得)
 • Ee (鹅)
 • Ff (佛)
 • Gg (哥)
 • Hh (喝)
 • Ii (衣)
 • Jj (基)
 • Kk (科)
 • Ll (勒)
 • Mm (摸)
 • Nn (讷)
 • Oo (喔)
 • Pp (坡)
 • Qq (欺)
 • Rr (日)
 • Ss (思)
 • Tt (特)
 • Uu (乌)
 • Vv
 • Ww (巫)
 • Xx (希)
 • Yy (医)
 • Zz (资)

汉语拼音字母表_声母表

声母:23个。分别是:b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w 。

汉语拼音字母表_韵母表

韵母:24个。
单韵母:a o e i u ü
复韵母:ai ei ui ao ou iu ie üe
特殊韵母:er
鼻韵母:an en in un ün ang eng ing ong
单韵母6个,复韵母8个,鼻韵母9个,特殊韵母1个。

汉语拼音字母表_整体认读音节

整体认读音节:16个,分别是:zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yin yun yuan ying。

声调符号:

 • 阴平(ˉ)
 • 阳平(ˊ)
 • 上声(ˇ)
 • 去声(ˋ)

声调符号标在音节的主要母音上。轻声不标。例如:
妈 mā(阴平)
麻 má(阳平)
马 mǎ(上声)
骂 mà(去声)
吗 mɑ(轻声)

隔音符号

ɑ,o,e开头的音节连接在其它音节后面的时候,如果音节的界限发生混淆,用隔音符号(')隔开,例如pi'ɑo(皮袄)。

免费信息发布 饮品加盟连锁店排行榜

天龙八部私服 | 魔域私服 | dnf私服 | 传奇私服 | 传奇私服 | dnf私服 | 奇迹私服 | 传奇私服 | 天龙八部私服 | 魔域私服 | dnf私服 | 传奇私服 | 传奇私服 | 传奇私服 | 传奇私服 | 天龙八部私服 | 魔域私服 | 传奇世界私服 | 传奇私服 | 传奇私服 | 魔域私服 | 传奇世界私服 | 传奇私服 | 传奇私服 | 传奇私服 | 天龙八部私服 | 天龙八部私服 | 魔域私服 | 魔域私服 | 奇迹私服 | 魔域私服 | 魔域私服 | 天龙八部私服 | 传奇私服 | 传奇世界私服 | 传奇世界私服 | 传奇世界私服 | 传奇世界私服 | 魔域私服 | 天龙八部私服 | 传奇私服 | 传奇私服 | 传奇私服 | 传奇私服 | 魔域私服 | 传奇私服 |

>>>>>>>>>